life is short, the stories.

share our Idea & Stories.

ขั้วบวก ขั้วลบ

Leave a comment

คนทุกคนมีขั้วบวกและข้วลบในตัวเอง

ข้วบวกและขั้วลบ ไม่ใช้ด้านบวกและด้านลบ

สิ่งตรงข้ามกันอยู่รวมกัน

ผลัดกันแสดงตัวออกมา

ฉันมองเห็นความเป็นเด็กที่ซุกซ่อนอยู่ในความมีเหตุผลของผู้ใหญ่ในตัวฉันเอง

ฉันมองเห็นด้านที่แย่และดีของตัวเอง

ฉันปล่อยตัวไปตามอารมณ์
เชื่อในเสียงร่ำร้องของหัวใจที่คอยบอกทาง

อาจดูไร้สาระ ไม่มีเหตุผล
ทำให้ฉันรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจ

และอย่างน้อยฉันก็ยังรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่

ความรักทำให้ฉันมองเห็นความเข็มแข็งและความอ่อนแอที่มีอยู่

ฉันโตขึ้นทุกวันจากการคิด
ไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตตามวันเวลา

หลายครั้งฉันต้องเศร้าเสียใจเพราะฉันรู้จักอะไรมากเกินไป

แต่ความเข้าใจก็ทำให้ฉันผ่านอะไรต่ออะไรมาได้

ยิ่งฉันเดินทางมาไกลเท่าไร
ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้น

บางครั้งฉันอยากกลับไปอ่อนเยาว์ต่อโลก
เหมือนแต่ก่อน

ฉันอยากมีเพื่อนๆที่คอยโอบอุ้มฉันไปตลอดเส้นทาง…

Advertisements

Author: hud-tsu-ka

I'm not a nice guy but I wanna be a good guy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s